Arbejder forældre og pædagogisk personale i samme retning?

Når du får Rend og hop-konsulenter på besøg, kan du være heldig at møde vores nyeste motorik- og bevægelsesekspert, Anne Gosvig-Hansen. Anne er uddannet fysioterapeut og kommer fra en stilling ved Billund Kommune, hvor hun også har arbejdet med at inddrage mere bevægelse i dagtilbuddene.

”Jeg elsker at bevæge mig”, fortæller Anne, når hun skal forklare, hvorfor hun har ønsket at være med til at udvikle en ny bevægelseskultur med Rend og hop.

”Jeg elsker at komme ud og møde børn og voksne i praksis og inspirere og udbrede budskabet om, hvor stor værdi det har, at børn bevæger sig på alsidige måder. Jeg kan jo se, hvor stor betydning det har for børnene i mange facetter af deres udvikling. Det nytter i forhold til deres evner til læring og at skabe og udvikle sociale relationer. De får så meget godt ud af at have en veludviklet motorik, siger Anne Gosvig-Hansen.

Forventningsafstemning derhjemme og i dagtilbud

Der er megen snak om, at børn har sværere og sværere ved at finde ro og sidde stille og være læringsparate, ifølge Anne Gosvig-Hansen. Det er endnu en af grundene til, at det er værdifuldt at fokusere på børns aktivitetsniveau og bevægelighed.

-Det er ikke et spørgsmål om, at børnene ikke er koncentrerede eller viljestærke nok. Det kan også handle om, at deres muskler i kropsstammen ikke er stærke nok, så de bliver trætte af at sidde stille i den samme position. Så bliver de let distraherede og urolige. Det er der talrige eksempler på, siger Anne Gosvig-Hansen.

Overordnet set, er det hendes erfaring, at der er en særlig udfordring i forhold til at prioritere motorik som fokusområde i børnenes udvikling. Hvis det skal ændre sig, kræver det, at de voksne i barnets liv taler samme sprog og prioriterer, at børnene er aktive, så de styrker deres krop, udfordrer deres balance og træner deres evne til at bruge legen som en måde at være social på.

”Det er vigtigt, at der er samme holdning på tværs af dagtilbud og i hjemmet. Det vil selvfølgelig nytte mere, hvis barnet laver 10 kolbøtter i dagtilbuddet og så undgår at sidde foran fjernsynet resten af dagen, siger Anne Gosvig-Hansen.

”Jeg synes, det er rimeligt, at de voksne - forældre og pædagogisk personale - finder en måde at blive enige om, at hvis barnet skal være fri af sutten og bleen, skal kunne følge med på gåturen og skal være små individer, så kan man også stille krav om, at de bliver motorisk duelige, så de kan være med til de aktiviteter, som dagtilbuddet tilbyder børnene”.

Det vil også lette pædagogernes arbejde, mener Anne Gosvig-Hansen, for hvis børnene kan mestre de her ting, altså blive mere selvstændige og selvhjulpne, så er dagligdagen jo alt andet lige nemmere.

Inddrag bevægelse og motorik i handleplaner

Det er et krav, at motorik og bevægelse skal være inddraget i de strategiske handleplaner for børnenes udvikling, men Anne Gosvig-Hansen oplever ikke, at det er et tema, der bliver fremhævet og prioriteret i dialogen med forældrene.

-Det er et effektivt redskab at udvikle handleplaner i fællesskab med forældrene. Det er grundlæggende vigtigt, og det er jo en udbredt praksis, men det er virkelig vigtigt, at man også inddrager det motoriske, når nu vi ved, at det har så positiv indflydelse på de temaer, der ellers typisk har fokus i dialogen med forældrene. Som selvværd, sociale kompetencer, sproglig udvikling og så videre, siger Anne Gosvig-Hansen.

Handleplanerne kan bruges til at fremme læringsmiljøer, hvor der er særlige udfordringer og fokusområder, og det er med til at forventningsafstemme med forældrene.

”Vi ved, hvor stor indflydelse det har, at de voksne viser vejen med deres adfærd og inspirerer til bevægelse. Da jeg arbejdede i Billund arrangerede vi engang en længere gåtur med forældrene netop for at fokusere på forældrene som rollemodeller, men der var en af mødrene, der gik hele vejen med telefonen til øret. Det er okay at understrege, hvor nødvendigt det er, at forældre er nærværende med sine børn og er aktive sammen med sine børn, synes jeg. De spejler sig i deres forældre og efterligner, hvad de ser. Og det synes jeg godt, man må sige til voksne, for det er en bjørnetjeneste overfor børnene at lade være”.

torsdag, 21 juni 2018

Leave a comment

You are commenting as guest.